ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden behorende bij plaatsingsovereenkomsten van
kinderdagverblijf De Kleine Viking V.O.F.
Deze Algemene voorwaarden zijn met ingang van 1 januari 2016 van
toepassing op alle inschrijvingen en plaatsingen van De Kleine Viking
V.O.F. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “de ouder” ook
ouders, verzorger(s) of voogd(en) verstaan.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
kinderdagverblijf: opvang in een kindercentrum gedurende de gehele
dag voor kinderen van acht weken tot vier jaar, waar gedurende vijf
werkdagen per week en minimaal elf aaneengesloten uren per dag,
opvang wordt geboden.
incidentele opvang: opvang in een kindercentrum voor kinderen die
van een reguliere plaats gebruik maken en incidenteel extra opvang
wensen. Incidentele opvang is alleen mogelijk indien de groepsgrootte
dit toelaat. Er is geen plaatsgarantie.
plaatsing: de realisatie van een kinderopvang in een kindercentrum. De
plaatsing geschiedt met in achtneming van de bepalingen uit deze
Algemene voorwaarden.
plaatsingsovereenkomst: de overeenkomst voor de plaatsing van een
kind bij De Kleine Viking V.O.F.
De Kleine Viking V.O.F. (onderneming in kinderopvang): Natuurlijke
of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de ouder betreffende
het aanbieden van de dienst kinderopvang in een kindercentrum.
ouderbetrokkenheid: Betrokkenheid van de ouders en verzorgers van
de geplaatste kinderen met betrekking tot zaken die rechtstreeks
verband houden met (beleid omtrent) de opvang van hun kinderen en
met betrekking tot het vaststellen of wijzigen van een regeling op het
gebied van de behandeling van klachten.
oudercommissie: Advies- en overlegorgaan ingesteld door de
ondernemer, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders en
verzorgers van de geplaatste kinderen. Het is mogelijk jezelf als ouder/
verzorger op te geven voor de oudercommissie. De duur van deelname
aan de oudercommissie is minimaal 2 jaar, het maximaal aantal leden in
de oudercommissie is 4.

Artikel 2 Toepasselijkheid
lid 1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken
derhalve deel uit van alle overeenkomsten van opdrachten, strekkend
tot het verrichten van werkzaamheden door De Kleine Viking V.O.F.,
van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende
overeenkomsten tussen De Kleine Viking V.O.F. en de ouder.
lid 2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht
indien en voor zover De Kleine Viking V.O.F. deze uitdrukkelijk en
schriftelijk aan de ouder heeft bevestigd.
lid 3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene
voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt,
blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal
het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden
vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke
beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 Openstelling
lid 1 De kinderopvang staat open voor kinderen van tien weken tot vier
jaar, de start van het basisonderwijs.
lid 2 De openingstijden en de tarieven staan vermeld op de website van
De Kleine Viking V.O.F. De Kleine Viking V.O.F. behoudt zich het recht
voor deze openingstijden tussentijds te wijzigen. Van een dergelijke
wijziging wordt de ouder minimaal twee maanden voor inwerkingtreding,
schriftelijk op de hoogte gebracht.
lid 3 De Kleine Viking V.O.F. is gedurende het hele jaar geopend op
werkdagen m.u.v. erkende feestdagen. De Kleine Viking V.O.F. behoudt
zich het recht voor om zonder schadeplichtig te zijn per jaar maximaal
drie sluitingsdagen vast te stellen. Ouders worden hiervan minimaal 2
maanden van tevoren in kennis gesteld.
lid 4 Op 24 december en op 31 december sluit De Kleine Viking V.O.F.
om 16.00 uur.

Artikel 4 Inschrijving
lid 1 Voor inschrijving van een kind dient het aanmeldingsformulier
volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend. De
Kleine Viking V.O.F. bevestigt de ontvangst van de inschrijving per mail.
Een inschrijving is een verzoek tot plaatsing op door de ouder gewenste
dagen.
lid 2 Indien een ouder opnieuw een inschrijving indient nadat De Kleine
Viking V.O.F. een eerdere plaatsing heeft beëindigd conform artikel 11
lid 5, behoudt De Kleine Viking V.O.F. zich het recht voor om de
inschrijving te weigeren.

Artikel 5 Aanbod
lid 1 Na ontvangst van de aanmelding, volgt indien mogelijk een
aanbod. De gemaakte afspraken worden schriftelijk in tweevoud
bevestigd in een plaatsingsovereenkomst. Eén exemplaar van de
plaatsingsovereenkomst dient binnen de gestelde termijn van 10 dagen
door de ouder voor akkoord getekend te zijn en te worden
geretourneerd. Als geen aanbod kan worden gedaan, omdat er geen plaats is, wordt het kind op de wachtlijst geplaatst.
lid 2 Na ontvangst van de getekende plaatsingsovereenkomst door De
Kleine Viking V.O.F. is de plaatsing definitief. Daardoor ontstaan, anders
dan door het insturen van het inschrijfformulier, ook voor de ouder
verplichtingen en is de opzegtermijn van toepassing. Incidentele
wijzigingen in de opvang laten de overeenkomst onverlet.
lid 3 De inschrijving vervalt als de ouder niet binnen de gestelde termijn
reageert op het schriftelijke plaatsingsaanbod of als drie keer een
passend aanbod is geweigerd.
lid 4 Tijdig voor de aanvang van de feitelijke plaatsing wordt de ouder
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek worden de
voor de opvang benodigde specifieke gegevens van de ouder en kind
besproken. De Kleine Viking V.O.F. en de ouder spreken daarbij af om
elkaar, voor zover nodig, regelmatig te informeren of er sprake is van
algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de
specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte en dergelijke).
De Kleine Viking V.O.F. wijst er in het kennismakingsgesprek op dat De
Kleine Viking V.O.F. gehouden is op de gezondheid van het kind te
letten en daarover met de ouder te communiceren en dat de ouder
wettelijk aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn of haar kind.
De bij het kennismakingsgesprek gemaakte afwijkende afspraken
worden schriftelijk bevestigd.

Artikel 6 Plaatsing
Plaatsing geschiedt aan de hand van het plaatsingsbeleid en de daarin
vermelde voorrangsregeling. De plaatsing geschiedt voor bepaalde tijd
en start per de eerste of de zestiende dag van de maand. De
ingangsdatum en einddatum staan vermeld op de
plaatsingsovereenkomst. Het wennen vindt plaats voor de
ingangsdatum van plaatsing.

Artikel 7 Opzegging
lid 1 Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst of een gedeelte
van de overeengekomen tijdsduur te beëindigen zonder de andere partij
schadeplichtig te zijn, een en ander met inachtneming van het bepaalde
in de overige leden van dit artikel. Als De Kleine Viking V.O.F. van dit
recht gebruik maakt, moet de overeenkomst, onverlet zijn of haar
overige rechten, op grond van deze Algemene voorwaarden,
gemotiveerd opgezegd worden.
lid 2 De Kleine Viking V.O.F. is in ieder geval gerechtigd tot opzegging
bij een substantiële terugloop van het aantal plaatsingen of indien De
Kleine Viking V.O.F. naar haar oordeel niet meer in staat is de
benodigde zorg te kunnen leveren. Zij is dan gerechtigd de
overeenkomst voor kinderopvang op te zeggen met in achtneming van
een opzegtermijn van twee maanden. De overeenkomst voor
kinderopvang kan door De Kleine Viking V.O.F. met onmiddellijke
ingang worden opgezegd indien dit in het belang van het kind of de
groep noodzakelijk wordt geacht. Hieraan vooraf zullen gesprekken met
de ouder plaatsvinden.
lid 3 Opzegging dient schriftelijk, dan wel elektronisch, te gebeuren.
Hierbij wordt een opzegtermijn van een maand in acht genomen. De
plaatsing kan geheel of voor een deel van de beschikbaar gestelde
kinderopvang worden opgezegd.
lid 4 De plaatsing eindigt van rechtswege zonder dat opzegging is
vereist:
-op de eerste of de zestiende dag van de maand waarin het kind vier
jaar wordt (bij opvang in een kinderdagverblijf);
-in geval van het overlijden van het kind of wanneer het kind een
ernstige handicap krijgt en opvang binnen De Kleine Viking V.O.F.
dientengevolge niet meer mogelijk is.
lid 5 De Kleine Viking V.O.F. kan de plaatsing van een kind met
onmiddellijke ingang beëindigen zonder schadeplichtig te zijn, indien:
-de ouder in verzuim verkeert conform het bepaalde in artikel 11. De
ouder wordt de mogelijkheid geboden de opzegging ongedaan te maken
door onmiddellijke betaling van de volledige achterstand. Dit laat de
betalingsverplichting van de ouder op grond van artikel 11 van deze
Algemene voorwaarden onverlet.
-voortzetting van de plaatsing volgens De Kleine Viking V.O.F. een
bedreiging vormt voor de goede ontwikkeling van het kind of van andere
kinderen in de betreffende locatie of van de noodzakelijke rust en orde
binnen de locatie.
-structureel niet voldaan wordt aan algemeen geldende regels zoals
onder meer het verbod op discriminatie en geweld. En wanneer
structureel niet voldaan wordt aan de algemeen geldende regels van de
haal- en brengtijden. Voor deze bepalingen geldt onverlet dat de ouder
gehouden wordt aan de betalingsverplichting van de opzegtermijn van
twee maanden.
lid 6 Bij annulering door de ouder van een reeds bevestigde plaatsing
voor ingangsdatum is de geldende opzeggingstermijn van toepassing.
Wanneer de opzeggingstermijn de overeengekomen ingangsdatum
overschrijdt, is de ouder het volledige bedrag over de periode van
overschrijding verschuldigd.
lid 7 Bij tussentijdse opzegging wordt een schriftelijk evaluatieformulier
aan de ouder verstrekt.

Artikel 8 Mutaties
lid 1 Uitbreiding van het aantal dagen of structurele omzetting van
dagen dient schriftelijk te worden aangevraagd door middel van het
invullen en ondertekenen van een mutatieformulier.
lid 2 Vermindering van het aantal dagen wordt beschouwd als
opzegging en dient schriftelijk te geschieden. Hierbij dient de geldende
opzeggingstermijn in acht te worden genomen van twee maanden.
lid 3 Eventuele verlenging van de einddatum dient voor het beëindigen
van de opvang schriftelijk aangevraagd te worden. Het besluit wordt
schriftelijk aan de ouder meegedeeld. De onderhavige Algemene
voorwaarden blijven in dat geval van toepassing.
lid 4 Incidenteel kan binnen twee werkweken een dag geruild worden
indien de plaatsingsmogelijkheden voor handen zijn.
lid5 Incidentele of extra opvang kan worden aangevraagd
(mutatieformulier). Op dit formulier kan de gewenste opvang worden
aangevraagd. Afhankelijk van de bezetting op de groep en de
beschikbare personeelsformatie, wordt beoordeeld of de aanvraag
gehonoreerd kan worden.

Artikel 9 Tarieven
lid 1 Per plaatsing worden de kosten van de kinderopvang door De
Kleine Viking V.O.F. in rekening gebracht. De prijs per plaatsing is in de
plaatsingsovereenkomst vermeld.
lid 2 Indien de plaatsing tussentijds wordt gewijzigd zal de
verschuldigde vergoeding naar rato worden berekend.
lid 3 De tarieven die De Kleine Viking V.O.F. hanteert worden jaarlijks
op 1 januari geïndexeerd. De Kleine Viking V.O.F. behoudt zich het
recht voor de tarieven tussentijds te wijzigen. De aangepaste tarieven
worden minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk bekend gemaakt.

Artikel 10 Annulering
Vanaf het moment van ondertekening van de plaatsingsovereenkomst
tot de ingangsdatum van de plaatsingsovereenkomst heeft de ouder de
mogelijkheid de plaatsingsovereenkomst te annuleren. Indien de ouder
de overeengekomen plaatsing annuleert binnen twee maanden voor de
daadwerkelijke ingebruikname, worden annuleringskosten in rekening
gebracht. De annuleringskosten bedragen bij annulering in de laatste
maand voor de daadwerkelijke ingebruikname eenmaal het
verschuldigde maandbedrag. Bij annulering in de tweede maand voor
de daadwerkelijke ingebruikname, bedragen de annuleringskosten
eenmaal de helft van het verschuldigde maandbedrag.

Artikel 11 Betaling
lid 1 De ouder is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan De Kleine
Viking V.O.F. Betaling dient te geschieden binnen de betalingstermijn
zoals aangegeven op de factuur.
lid 2 Betaling geschiedt maandelijks.
lid 3 Indien een ouder een derde inschakelt voor het doen van
betalingen ontslaat dat de ouder niet van zijn betalingsverplichting.
lid 4 Betaling dient te geschieden zonder verrekening of
schuldvergelijking. De ouder is niet gerechtigd om wat voor reden dan
ook de betalingsverplichting op te schorten.
lid 5 De ouder is van rechtswege in verzuim na het verstrijken van de
betalingsdatum. De Kleine Viking V.O.F. zendt na het verstrijken van die
datum schriftelijk een betalingsherinnering en geeft de ouder de
gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze
betalingsherinnering alsnog te betalen. De Kleine Viking V.O.F.
waarschuwt de ouder daarbij dat bij het uitblijven van tijdige betaling de
overeenkomst zonder enige schadeplichtigheid onmiddellijk kan worden
opgezegd, zonder dat een opzegtermijn geldt.
lid 6 Over de verschuldigde bedragen, is de ouder de wettelijke rente
verschuldigd tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.
lid 7 Onverlet het bepaalde in lid 4 van dit artikel kan De Kleine Viking
V.O.F. ervoor kiezen een betalingsregeling aan te bieden. Hiertoe is De
Kleine Viking V.O.F. echter nimmer verplicht.
lid 8 Met het aangaan van de plaatsingsovereenkomst is vanaf de
ingangsdatum betaling vereist. Bij afwezigheid van het kind dient
onverkort te worden doorbetaald. Reductie of korting bij vakantie of
ziekte is niet mogelijk.
lid 9 Onverlet het bepaalde in lid 8 van dit artikel kan de ouder, bij
langdurige afwezigheid van een kind met een aantoonbare en gegronde
reden, een schriftelijke aanvraag indienen met een verzoek voor
reservering van de plaatsing. De Kleine Viking V.O.F. beoordeelt de
aanvraag en kan hiermee akkoord gaan, maar is hiertoe nimmer
verplicht.

Artikel 12 De dienst kinderopvang
lid 1 De Kleine Viking V.O.F. staat ervoor in dat de door haar verrichte
werkzaamheden voor kinderopvang beantwoorden aan de
overeenkomst en in overeenstemming zijn met de wettelijke eisen. De
Kleine Viking V.O.F. treft zodanige personele en materiële
voorzieningen dat de locatie optimaal geschikt is voor de opvang van
kinderen en draagt zorg voor een verantwoorde opvang.
lid 2 De Kleine Viking V.O.F. kan van de ouder eisen dat deze de
eventuele ophaalbevoegdheid van een derde schriftelijk vastlegt.
lid 3 De Kleine Viking V.O.F. en de ouder dragen samen zorg voor een
adequate informatie-uitwisseling over het kind. De Kleine Viking V.O.F.
houdt voor zover dit redelijk mogelijk is, ook in verband met de
contacten met de andere kinderen, rekening met de individuele wensen

van de ouder. De Kleine Viking V.O.F. kan de ouder wijzen op de
consequenties van het stelselmatig niet op tijd brengen of halen van zijn
of haar kind (zie artikel 7, lid 5).
lid 4 De Kleine Viking V.O.F. staat ervoor in dat de door haar verrichte
werkzaamheden voor de kinderopvang worden verricht overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk
materiaal. De Kleine Viking V.O.F. voldoet minimaal aan de wettelijke
eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
lid 5 De Kleine Viking V.O.F. en de door haar ingeschakelde
groepsleiding voldoen aan de wettelijke eisen van betrouwbaarheid en
vakbekwaamheid.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring
lid 1 De ouder is bij het brengen van het kind verantwoordelijk voor zijn
of haar kind tot het moment waarop de ouder is bevestigd dat de
overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats
gevonden. De Kleine Viking V.O.F. is vervolgens verantwoordelijk voor
het kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan
dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft
plaats gevonden.
lid 2 Partijen zijn aansprakelijk voor zover dit uit de wet of de
overeenkomst voortvloeit. De Kleine Viking V.O.F. aanvaardt uitsluitend
aansprakelijkheid tijdens de opvangtijden voor schade voor zover deze
gevolg is van opzet of grove schuld van De Kleine Viking. Hiervoor is
een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten. Schade,
veroorzaakt door een kind van 0–4 jaar dat door De Kleine Viking V.O.F.
wordt opgevangen, valt onder de particuliere WA-verzekering van de
betreffende ouder. Elke andere aansprakelijkheid van De Kleine Viking
V.O.F. dan in dit artikel wordt aanvaard, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
lid 3 De Kleine Viking V.O.F. is niet aansprakelijk voor het verlies en of
beschadiging van bezittingen dan wel bagage tijdens uitstapjes.
lid 4 Een tekortkoming in het kader van deze overeenkomst kan De
Kleine Viking V.O.F. in ieder geval niet worden toegerekend en De
Kleine Viking V.O.F. aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid,
als de tekortkoming De Kleine Viking V.O.F. niet verweten, niet
vermeden of niet voorzien kon worden (overmacht), tenzij deze
ingevolge de wet voor rekening van De Kleine Viking V.O.F. dient te
blijven. Onder overmacht wordt mede verstaan ziekte, tekort aan of
staking van personeel.
lid 5 Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat De Kleine
Viking V.O.F. aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid te allen tijde
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar
verzekeraar wordt uitgekeerd.
lid 6 De ouder vrijwaart De Kleine Viking V.O.F. voor eventuele
aanspraken van derden, voor zover deze het gevolg zijn van handelen
van zijn/haar kind.
lid 7 Voor zover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald,
vervallen vorderingsrechten van de ouder, uit welken hoofde ook jegens
De Kleine Viking V.O.F. in verband met het verrichten van
werkzaamheden door De Kleine Viking V.O.F., in ieder geval na zes
maanden na het moment waarop de ouder bekend werd of redelijkerwijs
bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Pagina 3 van 3

Artikel 14 Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij De Kleine Viking V.O.F. tijdig
nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen
constateren. Klagen binnen twee maanden na dat moment is in elk
geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat
de ouder zijn of haar rechten ter zake verliest. De Kleine Viking V.O.F.
behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure. Bij
het opstellen of wijzigen van deze procedure bestaat
ouderbetrokkenheid in de zin van artikel 1 van deze Algemene
Voorwaarden. Het reglement omtrent de klachtenprocedure ligt ter
inzage op De Kleine Viking V.O.F.
2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12
maanden na de datum waarop de ouder/ oudercommissie de klacht bij
de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de
Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang
en Peuterspeelzalen (hierna : Geschillencommissie) aanhangig worden
gemaakt.
3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/ oudercommissie als door de
ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie
(www.degeschillencommissie.nl).
4. Wanneer de ouder/ oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij
de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de
ouder/ oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm
vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord
gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het
verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de
gewone rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet de uitspraak met inachtneming van de
bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van
de Geschillencommissie is beschikbaar via
www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De
beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van
bindend advies.
Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is
een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de
gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 15 Wijziging Algemene voorwaarden
Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel
uitbreidingen van deze Algemene voorwaarden, moeten schriftelijk
tussen De Kleine Viking V.O.F. en de ouder worden vastgelegd. De
Kleine Viking V.O.F. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden
tussentijds te wijzigen. Wijzigingen worden twee maanden voor
inwerkingtreding schriftelijk aangekondigd.

Schuiven naar boven